fbpx

Woordenboek Van Dale omschrijft privacy als “de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven”. Dit is later aangevuld met “het zelf bepalen wie welke informatie over iemand krijgt en de wens om een onbespied en onbewaakt leven te leiden”.

Privacy gaat dus om de bescherming van bijvoorbeeld persoonsgegevens, van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht op vertrouwelijke communicatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht bedrijven om organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, hebben 2 jaar de tijd gekregen om aan de regels uit de AVG te voldoen. Concreet betekent dit dat er uiterlijk op 25 mei 2018 aan de nieuwe regels moet zijn voldaan!

In het kort is de AVG een soort Wet Bescherming Persoonsgegevens Plus. Privacy moet nog meer worden beschermd. In het kort: gegevensverwerkingen moeten worden vastgelegd, er moeten verwerkersovereenkomsten worden gesloten met externe partijen die (persoons)gegevens verwerken, profiling moet worden medegedeeld en er moet een Functionaris Gegevensbescherming worden aangesteld.

Voldoe je niet aan de wet: boete!

Check hier de factsheet van Digitale Overheid en de hier handleiding vanuit de Rijksoverheid.

Privacy

Vanuit Backstage Legal kunnen wij je goed helpen met juridisch advies over privacy en bijvoorbeeld het opstellen van een privacy statement. Hulp nodig? Let us know.