fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Seksspeeltjes, algemene voorwaarden en het verwijderen van reviews: 4 tips

Ik begon dit artikel eigenlijk met de titel “Het verwijderen van reviews, seksspeeltjes en algemene voorwaarden”, maar de huidige titel lijkt me wat beter zo. Er speelde namelijk laatst een interessante zaak over de werking van algemene voorwaarden en het verwijderen van reviews OVER seksspeeltjes (en dus niet over het verwijderen van seksspeeltjes). Ok, vaak genoeg “seksspeeltjes” gezegd in een intro nu. Ik zal uitleggen waar de zaak om ging.  

Feiten van de zaak

De eiseres in deze zaak publiceert via diverse sociale mediakanalen en haar eigen website vlogs en blogs over seksspeeltjes. De blogs bestaan uit zowel geschreven tekst, als door eiseres gemaakte vervaardigde foto’s. Daarnaast schrijft zij ook teksten in opdracht van klanten. Influencervinkjes, check.   De gedaagde in deze zaak is het bedrijf Shots Video, een verkoper van seksspeeltjes.  

Offerte en verwijzing naar algemene voorwaarden

In februari 2018 hebben eiseres en Shots voor het eerst contact gehad over het verlenen van diensten door eiseres aan Shots Video. Op 11 februari 2018 heeft eiseres aan Shots Video een offerte gestuurd voor het opstellen van teksten voor de website van Shots. In die offerte staat dat de algemene voorwaarden van eiseres van toepassing zijn op de offerte. Maar nu komt het interessante, Shots Video is toen niet op de offerte in gegaan.  

Auteursrecht én exploitatiemogelijkheden voor de opdrachtgever

In april 2018 hebben partijen weer contact gehad. Eiseres heeft toen een prijslijst gestuurd voor haar diensten en wederom wordt melding gemaakt van de algemene voorwaarden van eiseres. In die algemene voorwaarden staat: “Opdrachtgever krijgt na algehele betaling de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Opdrachtgever is dan vrij om de inhoud naar eigen inzicht te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te wijzigen. Vóór algehele betaling is opdrachtnemer rechthebbende.”. Op zich is dit natuurlijk een slim eigendomsvoorbehoud! Ik zou daar ook nog andere voorwaarden aan verbinden, maar op zich hou je je werk in de hand totdat is betaald.  

Review

Eind april 2020 heeft eiseres op verzoek van Shots een review op haar eigen website geplaatst over de “Irresistable Kissable”. Shots Video heeft de betreffende review en foto’s integraal, inclusief de affiliate link, op haar website gepubliceerd, maar zonder naamsvermelding van eiseres. Het vonnis laat in de feiten niet lezen of Shots heeft betaald.  

Sommatiebrief voor auteursrechtinbreuk

Eiseres stuurt daarom op 22 februari 2021 een brief aan Shots Video waarin zij stelt dat Shots Video inbreuk maakt dat haar auteursrechten. Die waren immers voorbehouden tot volledig was betaald. In de sommatiebrief stelt zij voor dat Shots Video de review van de site verwijdert en haar een vergoeding betaalt van € 750,00. Hierop zegt Shots Video in een e-mail van 22 februari 2021 toe de review te verwijderen. De review wordt echter niet van de website verwijderd. Beetje dom, maar goed.  

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Eiseres kwaad natuurlijk en Shots Video zet ook de hakken in het zand. Maar welke regels gelden er nu eigenlijk?

Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is vereist dat deze door de wederpartij zijn aanvaard. Die aanvaarding kan schriftelijk gebeuren, maar ook op een andere manier. Ik hoor soms mensen zeggen: “ik heb geen voorwaarden ondertekend, dus ze zijn niet van toepassing.” Maar ondertekening is dus niet de maatstaf. De aanvaarding van algemene voorwaarden kan (bijvoorbeeld) worden afgeleid uit de feitelijke gedragingen van partijen.   De rechtbank acht in dit kader relevant dat Shots Video, nadat de algemene voorwaarden aan haar zijn toegestuurd en haar in de prijslijst is medegedeeld dat deze op de diensten van eiseres van toepassing zijn, meerdere malen de in de prijslijst afgenomen diensten, tegen de in de prijslijst opgenomen prijzen heeft afgenomen, zowel in 2018, als in 2020.   Daar komt bij dat eiseres uitdrukkelijk op haar prijslijst heeft vermeld dat de voorwaarden “op deze en alle andere diensten” van toepassing zijn. Kortom, voorwaarden van toepassing.   Het enkele feit dat er een langere periode tussen het sturen van de prijslijst en de opdracht tot het maken van de gewraakte review heeft gezeten, maakt dit niet anders. Niet duidelijk is waarom enkel tijdsverloop, zonder bijkomende omstandigheden, ertoe zou moeten leiden dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is geëindigd. Let wel; onder andere omstandigheden zou dit dus mogelijk wel het geval kunnen zijn geweest.   Eiseres is van mening dat haar voorwaarden niet van toepassing zijn. Ja, háár voorwaarden. Ze doet er dus een beroep op dat háár voorwaarden niet van toepassing zijn.  

Toch schending van auteursrecht?

Daarnaast stelt eiseres dat:  
  1. De gedragingen van beide partijen uitwijzen dat zij er allebei niet vanuit gingen dat het was toegestaan om content te kopiëren;
  2. Indien de voorwaarden wel van toepassing zouden zijn, daarvan schriftelijk is afgeweken;
  3. De auteursrechten niet zijn overgedragen, nu daar een akte voor is vereist.
  De rechter legt duidelijk uit waarom niet in die argumentatie wordt meegegaan:   “Ad b feitelijke gedragingen   4.8. [eiseres] werpt op dat, anders dan de gewraakte review, Shots Video nooit een review van [eiseres] op haar website heeft geplaatst of de wens heeft geuit zulks te doen. Daarnaast zou Shots Video telefonisch hebben erkend dat zij fout zat en heeft zij voorafgaand aan deze procedure de algemene voorwaarden niet ingeroepen.   4.9. Ook dit betoog kan [eiseres] niet baten. Het enkele feit dat een partij een bepaald recht niet inroept (of zich van een bepaalde bepaling in de algemene voorwaarden niet bewust is) brengt niet mee dat zij niet over dat recht kan beschikken. De rechtbank wijst er in dit verband op dat het ontbreken van kennis van de inhoud van de algemene voorwaarden niet aan de gebondenheid daarvan in de weg staat (artikel 6:232 BW).   Ad c schriftelijk afgeweken   4.10. Dat partijen schriftelijk zouden zijn afgeweken van de algemene voorwaarden, is door [eiseres] niet nader onderbouwd. Dit blijkt niet uit de door partijen overgelegde correspondentie, waarin over auteursrechten of het recht om de review op de eigen website te plaatsen niets wordt gemeld.   4.11. Ook de verwijzing van [eiseres] naar haar “review en blogbeleid”, waaruit volgens [eiseres] zou volgen dat het hergebruik van de content niet vrij zou staan, maakt dit niet anders. [eiseres] heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat dit beleid op enig moment onderdeel is gaan uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.   Ad d geen akte van overdracht   4.12. Dat de auteursrechten niet zijn overgedragen, bij gebreke van een daartoe strekkende akte, is op zich juist. Dat betekent echter niet dat [eiseres] die auteursrechten jegens Shots Video kan inroepen. Uit de betreffende bepaling van de algemene voorwaarden blijkt met zoveel woorden dat het Shots Video is toegestaan om de inhoud naar eigen inzicht te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te wijzigen. Dat de auteursrechten niet zijn geleverd, een verplichting die overigens op [eiseres] zelf rust, doet daaraan niets af.   Conclusie   4.13. Het voorgaande brengt mee dat Shots Video zich terecht heeft beroepen op de algemene voorwaarden en dat het haar dus vrij stond de review op haar website te plaatsen. De vorderingen ten aanzien van de gestelde inbreuk moeten daarom worden afgewezen.”  

Tips en lessen uit deze rechtszaak

Wat kun je hier nou van leren?  
  1. Leg telefonische gesprekken vast of maak een samenvatting en stuur deze na je telefonisch gesprek op, als een soort bevestiging.
  2. Geen bewijs = geen zaak. Als je dus stelt dat je ergens schriftelijk van bent afgeweken dan moet je dat… bewijzen. Door middel van… het geschrift (e-mail, WhatsApp, chat, DM, brief, fax, etc.).
  3. Je kan niet zomaar later ‘regelingen’ bij je afspraak betrekken. Met andere woorden; tijdens het spel kun je de spelregels niet zomaar veranderen. Dit geldt dus voor een ‘review en blogbeleid’ dat bijvoorbeeld op je website staat, maar ook voor algemene voorwaarden.
  4. Je kan een onderscheid maken tussen het zijn (of worden) van eigenaar van auteursrechten an sich en wat je met een werk mag doen. Op grond van de algemene voorwaarden is het auteursrecht niet overgegaan, maar Shots mocht er wel van alles mee doen.
  Het lijkt er dus op dat Shots wel heeft betaald, anders zou zij de tekst van eiseres niet naar eigen inzicht mogen verveelvoudigen, openbaar maken of wijzigen. In de voorwaarden van eiseres stond immers:   “Opdrachtgever krijgt na algehele betaling de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Opdrachtgever is dan vrij om de inhoud naar eigen inzicht te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te wijzigen. Vóór algehele betaling is opdrachtnemer rechthebbende.”  

Overdracht van auteursrecht en licenties

Het feit dat de rechten niet zijn overgedragen, doet daar dus niet aan af en creëert juist nog een verplichting voor eiseres. Die overdracht moet door middel van een “akte” (= contract). Zonder akte kan er geen overdracht of exclusieve licentie zijn, maar wél een gewone licentie en dus toestemming om de genoemde handelingen te verrichten.   Zuur voor eiseres.  

Proceskosten betalen als je ongelijk krijgt van de rechter

Extra zuur voor eiseres, want ze krijgt ook een veroordeling tot vergoeding van de proceskosten van Shots Video. De rechter oordeelt daarover als volgt:   “Deze procedure ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat artikel 1019h Rv van toepassing is. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de rechtbank uit van de Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. Nu het een eenvoudige inbreukkwestie betreft, beschouwt de rechtbank deze zaak als een eenvoudige bodemzaak, waarvoor de maximale vergoeding van € 8.000,00 geldt.”   Plus € 952 griffierecht. Dus ongeveer € 9K aftikken voor een rechtszaak die je zelf bent begonnen en over je eigen algemene voorwaarden. Ai…  

Vragen over algemene voorwaarden voor bloggers, vloggers en influencers?

Ben jij blogger, vlogger of influencer en wil je weten hoe je moet omgaan met opdrachten en algemene voorwaarden? Neem gerust even contact op, dan loods ik je door de juridische jungle heen en kunnen we samen voorkomen dat een claim van € 750 uitloopt op een verlies van zo’n € 9.000.   [contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Site” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

minderjarige

Contract met minderjarige artiest

Waar moet je op letten bij contracten met minderjarige artiesten?

Het komt geregeld voor dat een talent snel wordt gespot. Catch ‘em while they’re young, zeggen ze dan weleens. Platenmaatschappijen, uitgevers, managers en boekers zijn er dan soms als de kippen bij om een minderjarige artiest te tekenen. Meestal komen de ouders mee naar de besprekingen, maar soms wordt die stap overgeslagen.

Kun je dan iets tegen de rechtsgeldigheid van het contract doen? En wat als iemand in de tussentijd meerderjarig is geworden?

Lees er hier meer over!

Lees verder »
uitgever failliet

Uitgever failliet, wat nu?

Auteursrechten en faillissement van een uitgever, hoe zit dat precies?

In dit blog nemen we je een klein stukje mee in het faillissementsrecht. Het speelt daarbij een rol op welke manier een muziekwerk is gemaakt of althans, wie de maker is en in welke hoedanigheid hij/zij/hen het werk heeft gemaakt. Maar ook contracten, zoals overdrachten en licenties kunnen een rol spelen.

Lees verder »

SOCIALS